Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Usuwanie azbestu w gminie Dąbrowa Tarnowska

Usuwanie azbestu w gminie Dąbrowa Tarnowska

Negatywne oddziaływanie wyrobów zawierających azbest jest znane i udokumentowane. Zgodnie z obowiązującym krajowym Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, zadaniem własnym gminy jest zorganizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest. Nie jest zadaniem własnym gminy fizyczne usuwanie wyrobów zawierających azbest (np. zdejmowanie pokryć dachów) czy ich transport lub unieszkodliwienie. Natomiast do zadań własnych należy sfinansowanie z budżetu przeznaczonego na realizację zadań ekologicznych usługi transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
Gmina Dąbrowa Tarnowska ma wieloletnie doświadczenie uczestnictwa w programach utylizacji azbestu. Stale monitorowane są możliwości pozyskania funduszy na usuwanie azbestu, opierające się na korzystnych warunkach uzyskania środków pomocowych.

Gmina Dąbrowa Tarnowska w czerwcu 2019 roku dokonała aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest to blisko 2000 ton. W latach poprzednich, Gmina Dąbrowa Tarnowska dofinansowywała utylizację materiałów zawierających azbest. W latach 2008-2011 usunięto łącznie 212 ton azbestu.

Od 2013 roku Gmina Dąbrowa Tarnowska realizowała tzw. program szwajcarski usuwania azbestu. Program ten zakładał usunięcie i demontaż wyrobów azbestowych przy udziale finansowym państwa szwajcarskiego (85% strona szwajcarska, 15 % gmina).
Program szwajcarski zakończył się w 2017 roku, a podczas jego trwania usunięto 664 tony azbestu z dachów oraz 210 ton gruzu azbestowego.

W 2019 roku Gmina Dąbrowa Tarnowska wraz z gminami sąsiednimi złożyła wspólny wniosek o dofinansowanie działań związanych z usuwaniem azbestu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Priorytetu 5. OCHRONA ŚRODOWISKA, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR typ. C przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu. Z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska zgłoszono do usunięcia 214 ton azbestu. Wniosek ten znalazł się na liście rezerwowej.

Obecnie jest możliwość uzyskania przez gminy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż i transport azbestu na składowisko odpadów niebezpiecznych, termin naboru wniosków od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r. Pożyczkę można otrzymać w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowanych netto. Można również wystąpić o umorzenie części pożyczonego kapitału, w przypadku usuwania azbestu jest to 15 % kwoty wykorzystanej. Oznacza to że Gmina musiałaby pokryć realizację przedmiotowego zadania w wysokości 85%, co przy obecnych cenach utylizacji azbestu rzędu kilkuset złotych za tonę, wymagałoby znacznych nakładów finansowych.

Do jednostek samorządu terytorialnego został również skierowany konkurs Azbest 2021, jednak dotyczy on działań związanych z edukacją ekologiczną oraz wykonaniem inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest lub jej aktualizacji. Gmina Dąbrowa Tarnowska wykonała aktualizację ww. inwentaryzacji w 2019 roku.

dabrowatar.pl

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*