Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » XXII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

XXII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

Obrady prowadził Wiesław Mendys – Przewodniczący Rady Miejskiej. Wiodącym tematem sesji było debata nad raportem o stanie gminy i udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za rok 2019 oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej. Na wstępie Burmistrz Krzysztof Kaczmarski w swoim wystąpieniu dokonał wprowadzenia o raporcie o stanie gminy. Następnie Radni rozpoczęli dyskusję nad raportem. Po dyskusji Rada Miejska podjęła uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania.
W kolejnym punkcie obrad Burmistrz omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2019 r. wskazując główne pozycje dochodów i wydatków budżetowych. Wrócił uwagę, że najwięcej wydajemy na opiekę społeczną a następnie na oświatę. Następnie została odczytana opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Z kolei Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Pinas przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2019 r. Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej.

Zgodnie z procedurą Wiceprzewodniczący Rady Jacek Świątek odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na temat w/w sprawozdania. Po dyskusji radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2019 r. – głosami za – 11, przeciw – 8. Dwoje radnych wstrzymało się od głosu. Takim samym wynikiem głosowania radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2019 r.

Na sesji radni podjęli uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2020-2028 oraz w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska obejmującej w szczególności zwiększenie wydatków budżetowych.

Na sesji podjęto także uchwały w następujących sprawach:

1) zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020 r.
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2020 – 2028 ,
3) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Dąbrowskiego na dofinansowanie dokończenia zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1323K Czarkówka – Radgoszcz – Luszowice – Lipiny w m. Lipiny” – refundacja poniesionych kosztów,
4) przyjęcia lokalnego ”Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska”,
5) przyjęcia Regulaminu Stypendium Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej
6) przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska ,
7) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie
8) zmian Statutu Gminy Dąbrowa Tarnowska ,
9) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – dz. Nr 829/14, 829/18, 829/16, 829/20, 829/8, 861/4 położonych w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Bagienica
10) wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości działek położonych w Morzychnie, obręb Morzychna do zasobów mienia komunalnego z przeznaczeniem na cel publiczny – poszerzenie drogi gminnej,
11) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego – działki Nr 21 położonej w Dąbrowie Tarnowskiej (obręb Ruda),
12) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na oś. Westerplatte 5/22 w Dąbrowie Tarnowskiej,
13) wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ustalonej ceny zakupu lokalu mieszkalnego nr 22 na os. Westerplatte 5 w Dąbrowie Tarnowskiej,
14) wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu,
15) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości mienia komunalnego ograniczonym prawem rzeczowym,
16) rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Nieczajna Górna,
17) pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi.

W końcowej części sesji radni zajęli się problemami zawartymi w pismach, które wpłynęły do tut. Rady w ostatnim czasie od mieszkańców naszej Gminy oraz różnych instytucji.

dabrowatar.pl
fot. dabrowatar.pl

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*