Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » XX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

XX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

W środę 13 maja 2020 r. odbyła się XX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. W związku z panującą sytuacją wynikającą z zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) sesja odbywała się w trybie zdalnym z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Była to pierwsza w historii Gminy Dąbrowa Tarnowska sesja o takim charakterze, dzień wcześniej w identyczny sposób przeprowadzono wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej. Podczas środowej sesji radni pozostawali w swoich domach, natomiast na sali obrad tutejszego Urzędu Miejskiego byli obecni Wiesław Mendys – Przewodniczący Rady, który prowadził obrady oraz Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Skarbnik- Małgorzata Bąba oraz obsługa administracyjno – techniczna.

Na tej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19.

Ponadto, Rada zmieniła uchwałę Nr XVIII/262/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w Żłobku Samorządowym “Perełka” prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Tarnowska oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat zwalniając całkowicie rodziców lub opiekunów prawnych z opłaty stałej, w przypadku czasowego zawieszenia funkcjonowania Żłobka w Dąbrowie Tarnowskiej.

Radni podjęli uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2020-2028 oraz w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2020 obejmującej w szczególności zwiększenie wydatków budżetowych z przeznaczeniem na koszty związane z przebudową ul. Batalionów Chłopskich oraz ul. Popiełuszki w Dąbrowie Tarnowskiej.

Przedmiotem obrad była także sprawa przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na uchwałę Nr XVI/181/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy do zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska i odpowiedzi na skargę.

Na sesji podjęto również uchwały w sprawie odwołania radnego Jacka Sarata ze Zgromadzenia Związku Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej i wyznaczenia w jego miejsce radnego Jacka Świątka.

Rada podjęła też uchwały o charakterze majątkowym, a dotyczyły one:

– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności gruntowej
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego – działki nr 657/1 położonej w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Bagienica,
– wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości mienia komunalnego ograniczonym prawem rzeczowym.
Radni zapoznali się z „Oceną zasobów pomocy społecznej za 2019 r. dla Gminy Dąbrowa Tarnowska” przygotowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej oraz ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Gminy Dąbrowa Tarnowska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.

W końcowej części sesji radni zajęli się problemami, zawartymi w pismach, które wpłynęły w ostatnim czasie do tut. Rady Miejskiej od różnych instytucji i organizacji, oraz mieszkańców, w szczególności protestem części społeczności Nieczajny Górnej, Szarwarku oraz Luszowic (Gmina Radgoszcz) wobec budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o oznaczeniu DBR70007A wraz z wewnętrzną linią zasilającą (WLZ) oraz kanalizacją kablową i niezbędną techniczną infrastrukturą towarzyszącą na działkach w miejscowości Szarwark. Burmistrz zapewnił, że wnikliwie zbada tę sprawę i będzie na bieżąco informował mieszkańców.

Z treścią w/w uchwał mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała Izabela Pintatara-Twardy Insp. ds. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

dabrowatar.pl
fot. dabrowatar.pl

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*