Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2019 jednogłośnie uchwalony

Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2019 jednogłośnie uchwalony

20 grudnia odbyło się drugie posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w kadencji 2018-2023. Na sesji, radni jednogłośnie uchwalili budżet Powiatu Dąbrowskiego na rok 2019.

Powołano również nową Radę Społeczną przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej i wybrano przedstawicieli powiatu do Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, a także delegatów do Stowarzyszenia Samorządu Powiatu Dąbrowskiego, Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Obrady poprowadziła przewodnicząca rady Marta Chrabąszcz. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Lesław Wieczorek starosta dąbrowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami. Omówił także bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz istotne inwestycje i wydarzenia.

Budżet na 2019 rok uchwalony!

Następnie radni przystąpili do procedury uchwalenia przyszłorocznego budżetu. W swoim wystąpieniu starosta dąbrowski wnioskując o uchwalenie przedłożonego projektu omówił dochody, wydatki i ważniejsze zadania inwestycyjne, które są przewidziane do realizacji w przyszłym roku. Projekt budżetu był szczegółowo omawiany na komisjach Rady Powiatu.

Przedstawiony budżet na 2019 rok, przy zachowaniu zasady gospodarności i celowości planowanych wydatków, daje możliwość racjonalnego wykorzystania pozyskanych środków zewnętrznych oraz dochodów własnych. Budżet jest odpowiedzialny z punktu widzenia finansów, ma szansę w pełni się zrealizować – mówił starosta Lesław Wieczorek.

Uchwalenie budżetu na rok 2019 poprzedziło odczytanie przez wiceprzewodniczącego rady Krzysztofa Kupca opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2019, opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2019 rok oraz opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Powiatu również odczytali opinie komisji, w których pozytywnie ustosunkowali się do projektu uchwały budżetowej na przyszły rok.

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. Za uchwałą budżetową głosowało 17 radnych, a więc budżet na przyszły rok uchwalono jednogłośnie. Starosta podziękował radnym za przyjęcie i przegłosowanie uchwały budżetowej.

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2019 rok w łącznej kwocie 49 006 457,84 zł, w tym dochody majątkowe na kwotę 4 282 674 zł oraz wydatki budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2019 rok w łącznej kwocie 51 695 312,80 zł.

Ponadto, w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na przyszły rok zostały zaplanowane wydatki majątkowe na kwotę 11 700 296 zł, z tego między innymi na infrastrukturę drogową zaplanowano kwotę 6 540 501 zł, na zadania z zakresu geodezji i kartografii kwotę 1 813 665 zł, na zadania związane z oświatą i wychowaniem 562 623 zł oraz zadania na ochronę zdrowia jako dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na kwotę 2 763 507 zł.

Nowa Rada Społeczna

Na sesji powołano nową Radę Społeczną przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, której przewodniczącym został Lesław Wieczorek starosta dąbrowski. Pozostali członkowie to:

 • przedstawiciel Wojewody Małopolskiego  -Stanisław Krawiec
 • przedstawiciele Rady Powiatu Dąbrowskiego:
  • Krzysztof Bryk wicestarosta dąbrowski
  • Marta Chrabąszcz przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego
  • Kamil Kwiatkowski  członek Zarządu Powiatu Dąbrowskiego
  • Krzysztof Kaczmarski burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
  • Krzysztof Gil wójt gminy Gręboszów
  • Witold Morawiec wójt gminy Olesno
  • Marek Lupa wójt gminy Radgoszcz
  • Jan Sipior burmistrz Szczucina

Wybrano nowych przedstawicieli powiatu i delegatów

Przedstawicielami Powiatu Dąbrowskiego w Tarnowskiej Organizacji Turystycznej będą starosta Lesław Wieczorek i wiceprzewodniczący rady Krzysztof Kupiec. Zdecydowano, że delegatem Powiatu Dąbrowskiego do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego będzie radny Kamil Kwiatkowski.

Natomiast na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich oraz Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski samorząd powiatowy będzie reprezentował starosta Lesław Wieczorek.

Do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wybrano wiceprzewodniczącego rady Mariana Szajora oraz radnego Kamila Kwiatkowskiego.

Na sesji podjęto również uchwały:

 • w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2019-2029,
 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok,
 • w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2018-2029,
 • w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Dąbrowskiego do Tarnowskiej Organizacji Turystycznej,
 • w sprawie wyboru delegata Powiatu Dąbrowskiego do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego,
 • w sprawie wyboru delegata Powiatu Dąbrowskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich,
 • w sprawie wyboru delegata Powiatu Dąbrowskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski,
 • w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 • sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2019,
 • w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia w roku 2018 środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
 • w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Dąbrowskiego,w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2019 roku

powiatdabrowski.pl
GALERIA ZDJĘĆ

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl

MATERIAŁ SPONSOROWANY

Żywność w UE – Czesław Siekierski

Żywność w UE – Czesław Siekierski(materiał sponsorowany)

Opublikowany przez Informator Brzeski Wtorek, 18 grudnia 2018

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*