Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Rada uchwaliła budżet Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017 rok

Rada uchwaliła budżet Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017 rok

dsc_0031W dniu 29 grudnia 2016 r. odbyła się XXV – ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. W sesji wziął udział Wiesław Krajewski – Poseł na Sejm RP.
Głównym tematem sesji było podjęcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2017. Projekt budżetu szczegółowo omawiany był na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, które wyraziły pozytywną opinię o tym dokumencie.
Na sesji, w swoim wystąpieniu Burmistrz Krzysztof Kaczmarski wnioskując o uchwalenie przedłożonego projektu budżetu omówił dochody, wydatki i ważniejsze zdania inwestycyjne przewidziane do realizacji w przyszłym roku.

Dochody planowane w budżecie Gminy na rok 2017 przyjęto w wysokości 74.019. 551, 24 zł., z tego dochody bieżące to 71 952 746,36 zł, a dochody majątkowe 2 066 804,88 zł.
Subwencja ogólna wynosi 23. 624. 490 zł, w tym subwencja oświatowa 14. 845.144 zł.
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 21 067 768 zł. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych: 2.446.866 zł. Dochody własne wynoszą 26.363. 483,23 zł. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą 516 944,01 zł.

Planowane wydatki budżetowe w 2017 r. wyniosą 78 985 322,24 zł, w tym wydatki majątkowe – 12.021.091,39 zł, wydatki na obsługę długu i poręczenia – 600 000 zł, dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu Gminy – 5.823 914,00 zł, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 271 575,11 zł. wydatki bieżące realizowane ze środków europejskich – kwota 158 134,13 zł. i pozostałe wydatki bieżące – 60.110. 607,61 zł. Ujęte w projekcie budżetu Gminy dochody w wysokości 74 019 551,24 zł, nie pokrywają w pełni wydatków w wysokości 78.985 322,24 zł. i stąd zaplanowano w budżecie deficyt w wysokości 4 965 771,00 zł. Projekt zakłada, że deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i rozliczeń z lat ubiegłych. Ponadto, należy podkreślić, iż spłaty rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przypadających do spłaty w 2017 r. wynoszą 3 178 281 zł.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej spełnia ustawowy wymóg zrównoważenia budżetu, co w ocenie projektodawców ustawy o finansach publicznych, powinno służyć racjonalnej gospodarce finansowej jednostki samorządowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2017 roku finansowane będą m.in. takie zadania jak: opracowanie projektu budowy łącznika ul. Piłsudskiego z ul. Zagumnie, oraz budowy drogi bocznej od ul. Zagumnie, budowa parkingu podziemnego i placu targowego oraz modernizacja budynku kotłowni, przebudowa chodników oraz budowa parkingów na Osiedlu Kościuszki, przebudowa drogi osiedlowej i chodników przy ul. Zazamcze, modernizacja ul. Popiełuszki, budowa drogi gminnej łączącej ul. Grunwaldzką z ul. Wyszyńskiego, budowa chodnika przy ul. Nowej, przebudowa chodnika wraz z projektem i budową parkingu, a także opracowanie projektu i budowa placu na zbiórkę odpadów przy bloku Nr 5 na oś. Westerplatte, budowa łącznika ul. Jagiellońskiej z ul. Graniczną, przebudowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych, budowa sięgaczy na ul. Kopernika i ul. Popiełuszki, przebudowa chodnika przy ul. Czernia, opracowanie projektu i przebudowa chodnika na ul. Chmielowskiego i ul. Zagumnie, przebudowa skrzyżowania ul. Polnej i Spadowej, przebudowa drogi gminnej „Smęgorzów – Sutków” przez las, opracowanie projektu oraz budowa drogi w Lipinach na granicy sołectwa Brnik i Lipiny, przebudowa drogi osiedlowej i terenu koło Publicznego Przedszkola w Nieczajnie Górnej, budowa przepustu pod drogą gminną w Nieczajnie Dolnej, opracowanie projektu budowy drogi w Nieczajnie Dolnej „Nowy Dwór – Gmina Radgoszcz”, projekt oraz budowa chodnika w Nieczajnie Dolnej – etap I, budowa drogi na Morzychnie – etap I, budowa drogi gminnej w Gruszowie Wielkim „Lisiaki”, projekt oraz budowa przepustu na potoku Breń w Brnik. W przyszłym roku zaplanowano także dofinansowanie na realizację zadań powiatowych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w kwocie 410 000 zł. Obok w/w inwestycji w przyszłym roku zaplanowano także modernizację Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, termomodernizację hali łuczniczej oraz opracowanie dokumentacji i modernizację budynku ZSPiG w Gruszowie Wielkim, budynku Publicznego Przedszkola w Nieczajnie Górnej, hali łuczniczej w Dąbrowie Tarnowskiej, a także wykonanie projektu na termomodernizację Publicznego Przedszkola w Smęgorzowie. Zaplanowano także dobudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Dąbrowa Tarnowska oraz dobudowę oświetlenia na terenie gminy. Burmistrz Krzysztof Kaczmarski zaznaczył, że wysokość dochodów i wydatków, zawartych w projekcie budżetu jest szacunkowa i zmienia się w ciągu roku i w praktyce budżet zmieniany jest na każdej sesji Rady Miejskiej. Planowane i realizowane zadania mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia majątku gminy.

W dalszej części sesji Przewodniczący Komisji do Spraw Strategii i Rozwoju Gminy Marcin Grabka przedstawił opinię w sprawie proponowanego budżetu Gminy, wypracowaną na podstawie opinii wszystkich komisji. Z kolei opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowksiej Bogusława Serwicka. Ta opinia również była pozytywna.

Po tych wystąpieniach radni głosowali nad przyjęciem uchwały budżetowej. Za przyjęciem budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017 rok głosowało 21 radnych – cały skład Rady Miejskiej. Wszyscy radni jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem w/w uchwały. Podjęcie uchwały budżetowej poprzedzone było przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2016 – 2023 oraz uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2016 – 2022, oraz zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016 r.

Na sesji Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie:

1) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2017-2020
2) zmiany uchwały XX/293/16 z dnia 27 września 2016 r. dotyczącej zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
3) ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska
4) upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 1059 z późn. zm.),
5) sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego – działki nr 927/2 położonej w Szarwarku,
6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania gruntu – działki
nr 547/18 położonej w Dąbrowie Tarnowskiej – obręb Ruda,
7) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej na 2017 r.,
8) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej na rok 2017.

Na sesji nie zabrakło również życzeń noworocznych, które złożyli wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska: Wiesław Krajewski – Poseł na Sejm RP, Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, który dodatkowo podziękował Wszystkim za dobrą i owocną współpracę w mijającym roku.

Z treścią budżetu oraz pozostałych uchwał mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała:
Izabela Pintatara-Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej

dabrowatar.pl
GALERIA ZDJĘĆ

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*