Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Budżet gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022 r. uchwalony

Budżet gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022 r. uchwalony

Głównym tematem XL zdalnej sesji, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2021 r. było podjęcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2022 oraz przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2022 – 2029.
Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej przy 20 radnych biorących udział w głosowaniu jednomyślnie przegłosowała projekt budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022. Uchwalenie budżetu Gminy na 2022 r. poprzedzone było wymaganą procedurą, zgodnie z którą Wiceprzewodniczący Rady Jacek Świątek zapoznał radnych z treścią uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie:

– projektu uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2022,

– opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022 r.

– przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska

Wszystkie przedstawione opinie były pozytywne.

Z kolei Przewodniczący Komisji do Spraw Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy Marcin Grabka przedstawił opinię w sprawie proponowanego budżetu Gminy. Komisja ds. Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy biorąc pod uwagę opinie pozostałych merytorycznych stałych komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na rok 2022.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski w swoim wystąpieniu omówił, a później zawnioskował o uchwalenie budżetu na 2022 r. Burmistrz skierował także słowa podziękowania za owocną współpracę na przestrzeni mijającego roku dla Posłów na Sejm RP z subregionu tarnowskiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Województwa Małopolskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Rady Miejskiej, Sołtysów, Rad Osiedlowych, Starostwa Powiatowego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, Parafii z terenu naszej Gminy, pracowników Urzędu Miejskiego oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Burmistrz podziękował również Mieszkańcom Gminy Dąbrowa Tarnowska za wspieranie w realizacji zadań oraz za uwagi i sugestie, które chętnie wykorzystuje w swojej codziennej pracy.

Budżet Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022 r. został opracowany przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa. Budżet opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych subwencji ogólnych przyjętych w ustawie budżetowej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji Wojewody Małopolskiego o kwotach dotacji celowych na zadania zlecone i dofinansowania zadań własnych gminy.

Budżet był opracowywany z uwzględnieniem:

– średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 103,3 %,

– średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 100,0%,

– składki na Fundusz Pracy w wysokości 1,00% podstawy jej wymiaru.

– składki na Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1,45% podstawy jej wymiaru.

Dochody planowane w budżecie Gminy na rok 2022 przyjęto w wysokości 87.233.281,31 zł. z tego dochody bieżące 85.851.442,31 zł, a dochody majątkowe 1.381.839,00 zł.

Subwencja ogólna wynosi 32. 827.326,00 zł, w tym subwencja oświatowa 18. 465.531,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 17.882.341,00 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 3.648.162,00 zł.

Dochody własne wynoszą 31.388.753,31 zł., w tym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 13.278.661,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą – 1.486.699,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe w 2022 r. wyniosą 97.799.382,31 zł, w tym: wydatki majątkowe – 10.840.761,36 zł, z tego dotacje na zdania inwestycyjne – 300 000,00 zł, i pozostałe wydatki bieżące – 86.958.620,95 zł.

W ramach przychodów na 2022 r. zaplanowano kredyty i pożyczki tj.

zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.
zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.879.757,00 zł., na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.820.243,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.,
przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 – kwota 2.049.444,00 zł. są to środki z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które znajdują się na wyodrębnionym rachunku budżetu Gminy i nie zostaną wykorzystane w 2021 r.
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.636.900,01 zł., które nie zostaną wykorzystane w 2021 r.
W projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowano także rozchody na:

spłatę zaciągniętych pożyczek zgodnie z zawartymi umowami w WFOŚiGW w Krakowie oraz spłatę planowanych do zaciągnięcia pożyczek w 2022 r. w wysokości 1.220.243,01 zł. Spłatę planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2022 r. planuje się od 2023 r.
spłatę zaciągniętych kredytów zgodnie z umowami zawartymi z bankami w których zaciągnięto kredyt w wysokości 600.000,00 zł. Spłatę planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2022 r. planuje się od 2025 r.
W przyszłorocznym budżecie Gminy dochody nie pokrywają w pełni wydatków i stąd zaplanowano w budżecie deficyt w wysokości 10.556.101,00 zł. Budżet zakłada, że deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, przychodów i niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym oraz przychodów pochodzących z wolnych środków.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2022 – 2029.

Na sesji podjęto Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w Gminie Dąbrowa Tarnowska oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dąbrowa Tarnowska na 2022 rok.

Rada podjęła uchwały w sprawie:

– wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Zazamcze w Dąbrowie Tarnowskiej,

– wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ustalonej ceny zakupu lokalu mieszkalnego przy ul. Zazamcze w Dąbrowie Tarnowskiej.

Rada przedłużyła termin rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej w związku ze sprawą przydziału mieszkania komunalnego na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska.

Ponadto, radni zatwierdzili plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej na 2022 r. oraz uchwalili plan pracy Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej na rok 2022.

W końcowej części obrad, Burmistrz Krzysztof Kaczmarski oraz w imieniu radnych Przewodniczący Rady Wiesław Mendys złożył wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska życzenia zdrowia i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2022.

dabrowatar.pl
fot. dabrowatar.pl

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*