Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Gmina Dąbrowa Tarnowska z nowym budżetem na 2020 r.

Gmina Dąbrowa Tarnowska z nowym budżetem na 2020 r.

Od 30 grudnia 2019 r. Gmina Dąbrowa Tarnowska ma już uchwalony budżet na 2020 rok, który z zapałem będziemy realizować dla dobra wszystkich Mieszkańców.

Jest wiele ambitnych planów na najbliższy rok i kolejne lata, a tegoroczne inwestycje dotyczyć będą poprawy infrastruktury tak w mieście jak i w sołectwach.
Dochody zaplanowane zostały na poziomie ponad 89 mln. złotych, z czego dochody majątkowe stanowią ponad 4,6 mln zł. Są to pieniądze pochodzące zarówno z funduszy Unii Europejskiej, jak i budżetu państwa.
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane są na poziomie niespełna 11 mln. złotych.
Powyższe kwoty dowodzą, że tegoroczny budżet będzie miał charakter inwestycyjny, ukierunkowany na maksymalne wykorzystanie pieniędzy pozyskanych z funduszy unijnych oraz budżetu państwa.
Uchwała budżetowa Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2020 Nr XVI/179/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2019 r. została uchwalona 17 głosami „za” przy 4 głosach „przeciw”.

Projekt uchwały budżetowej został opracowany przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa. Projekt budżetu opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych subwencji ogólnych przyjętych w ustawie budżetowej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji Wojewody Małopolskiego o kwotach dotacji celowych na zadania zlecone i dofinansowania do zadań własnych gminy.

Budżet był opracowywany z uwzględnieniem:

 • średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 102,5 %,
 • średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 106%,
 • składki na Fundusz Pracy w wysokości 2 % podstawy jej wymiaru.
 • składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 0,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Budżet Gminy Dąbrowa Tarnowska przedstawia się następująco:

 • Dochody planowane w budżecie Gminy na rok 2020 przyjęto w wysokości 93.852.393,76 zł. z tego dochody bieżące 89.155.009,02 zł, a dochody majątkowe 4.697.384,74 zł.
 • Subwencja ogólna wynosi 30.364.525 zł, w tym subwencja oświatowa 16.558.187 zł.
 • Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 27.811.378 zł.
 • Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 4.877.492 zł.
 • Dochody własne wynoszą 28.004.896,00 zł.
 • Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą – 2.794.101,77 zł.
 • Planowane wydatki budżetowe w 2020 r. wyniosą 97.604.393,76 zł, w tym wydatki majątkowe – 10.889.844,45 zł, i pozostałe wydatki bieżące – 86.714.549,31 zł.

Zaproponowany budżet jest deficytowy. Deficyt wynosi 3.752.000,00 zł, i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaproponowane dochody budżetu Gminy na 2020 r. wynoszą 93.852.393,76 zł, a wydatki budżetu Gminy wynoszą 97.604393,76, z tego wydatki majątkowe 10.889.844,45, co stanowi 11,15 % ogółu budżetu.
Przedłożony projekt uchwały budżetowej spełnia wymogi konieczne do uchwalenia i wykonywania budżetu określone w ustawie o finansach publicznych, czyli spełnia ustawowy wymóg zrównoważenia budżetu, co w ocenie projektodawców ustawy o finansach publicznych, powinno służyć racjonalnej gospodarce finansowej jednostki samorządowej.
Proponowany budżet jest kompromisem pomiędzy potrzebami mieszkańców, a możliwościami finansowymi Gminy.


Zaplanowane wydatki inwestycyjno-majątkowe
Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020 rok to m.in:

 • Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi: 1.240.000,00
  • w tym
   • Dobudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi: 200.000,00
   • Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Smęgorzów III etap i Gruszów Mały: 1.000.000,00
   • Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Sutkowie przy starej szkole: 40.000,00
   • Modernizacja dróg dojazdowych do pól: 100.000,00
 •  Drogi publiczne powiatowe , tj. dotacje dla powiatu na dofinansowanie następujących zadań: 400.000,00
 • Drogi publiczne gminne: 4.459.440,48
  • w tym:
   • Przebudowa dróg gminnych w Lipinach: 25.854,42
   • Budowa chodnika przy drodze gminnej w Smęgorzowie: 25.000,00
   • Przebudowa drogi w Nieczajnie Górnej: 100.000,00
   • Przebudowa odcinka drogi gminnej Gruszowie Wielkim: 100.000,00
   • Przebudowa ul. Brzozowej w Laskówce Chorąskiej: 50.000,00
   • Przebudowa przepustu na potoku Szarwarczanka w m. Szarwark: 80.000,00
   • Przebudowa chodnika ul. Sportowa w Dąbrowie Tarnowskiej: 100.000,00
   • Przebudowa ul. Granicznej w Dąbrowie Tarnowskiej: 150.000,00
   • Przebudowa ul. Sikorskiego w Dąbrowie Tarnowskiej: 150.000,00
   • Budowa chodnika na ul. Nowej w Dąbrowie Tarnowskiej – etap II: 150.000,00
   • Przebudowa ul. Spadowej – Bocznej w Dąbrowie Tarnowskiej: 120.000,00
   • Przebudowa ul. Zakrzewskiego – Bocznej w Dąbrowie Tarnowskiej: 50.000,00
   • Budowa drogi gminnej Nr 180507K ul. Czernia od ul. Witosa w Dąbrowie Tarnowskiej: 3.298.586,06
   • Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – naprawa infrastruktury drogowej: 200.000,00
 • Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 772.652,26
  • Wykup nieruchomości pod drogi gminne: 150.000,00
  • Zakup materiałów na wykonanie altany drewnianej – II etap FS Morzychna: 22.652,26
  • Przebudowa dachu na budynku komunalnym w Brniku: 100.000,00
  • Stworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych w ramach działalności Centrum Kulturalno-Społecznego w Morzychnie – etap I: 500.000,00
 •  Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej: 400.000,00
 •  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 170.000,00
  • w tym:
   • Dotacja dla KPPSP na budowę magazynu przeciwpowodziowego: 100.000,00
   • Budowa budynku garażowego dla samochodu OSP w Laskówce Chorąskiej – etap III: 70.000,00
 • Oświata i wychowanie 977.308,02
  w tym:
  Szkoły podstawowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne): 517.308,02
  – Dokumentacja projektowa budowy sali gimnastycznej  w szkole w Laskówce Chorąskiej 30.000,00
  – Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelazowce 29.308,02
  – Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej 138.000,00
  – Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie o segment przedszkola – projekt 50.000,00
  – Zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej 50.000,00
  – Zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Matejki 100.000,00
  – Modernizacja kuchni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 120.000,00
 • Przedszkola (inwestycje i zakupy inwestycyjne): 460.000,00
  – Modernizacja sal przedszkolnych w Przedszkolu Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej – 60.000,00
  – Rozbudowa Przedszkola w Nieczajnie Górnej 400.000,00
  – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.160.443,69
  – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (inwestycje i zakupy inwestycyjne): 400.000,00
  – Dobudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ternie miasta Dąbrowa Tarnowska 400.000,00
 • Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z tego; inwestycje  i zakupy inwestycyjne w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 1.636.703,12
  – Rozwój infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin – – Powiatu Dąbrowskiego: 1.500.323,12
 • Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Dąbrowa Tarnowska (RPO): 136.380,00
  • Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 123.740,57
   – Projekty + dobudowa oświetlenia na terenie Gminy 50.000,00
   – Projekt + dobudowa urządzeń oświetlenia  drogowego – Gruszów Mały 7.000,00
   – Dobudowa urządzeń oświetlenia  drogowego – Gruszów Wielki 5.000,00
   – Dobudowa oświetlenia ulicznego – Nieczajna Górna 10.000,00
   – Dobudowa oświetlenia przy drodze powiatowej – Sutków 16.740,57
   – Projekt + dobudowa oświetlenia przy drodze powiatowej i gminnej  – Smęgorzów 5.000,00
   – Projekt + rozbudowa oświetlenia ulicznego – Szarwark 30.000,00
 • Obiekty sportowe – Zakup kosiarki samojezdnej na obiekt sportowy w Szarwarku 10.000,00

 

Uchwalenie budżetu Gminy na 2020  poprzedzone było wymaganą procedurą, zgodnie z którą  Wiceprzewodniczący  Rady Jacek Świątek  zapoznał radnych z treścią  uchwał Składu Orzekającego Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w Krakowie w sprawie:

 • w sprawie przyjęcia Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Dąbrowa Tarnowska,
 • projektu uchwały budżetowej  Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2020,
 • opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020 r.

Wszystkie przedstawione  opinie były  pozytywne. Z kolei  Przewodniczący Komisji do Spraw Budżetu,  Strategii i Rozwoju Gminy Marcin Grabka  przedstawił opinię w sprawie proponowanego budżetu Gminy. Komisja ds.  Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy  biorąc pod uwagę   opinie pozostałych merytorycznych stałych  komisji  Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały budżetowej  na rok 2020.

dabrowatar.pl
GALERIA ZDJĘĆ

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*