Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Uczestnicy Projektu pn. „Dobra Przyszłość” zdobywają Warszawę

Uczestnicy Projektu pn. „Dobra Przyszłość” zdobywają Warszawę

W dniu 17 maja 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach projektu pn. „Dobra Przyszłość” zorganizowało dla Uczestników Projektu oraz ich otoczenia trening kompetencji i umiejętności społecznych.

Głównym celem tego wydarzenia było nabycie, przywrócenie i wzmocnienie kompetencji społecznych. Trening przybrał formę warsztatów w postaci jednodniowego wyjazdu, poświęconego nabyciu wiedzy o społeczeństwie. Uczestnikami byli wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu Powiatu Dąbrowskiego, tj. rodziny zastępcze i społeczność Jednostki Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej.

Organizując niniejsze Warsztaty, Realizator Projektu skorzystał z zaproszenia Wiesława Krajewskiego Posła Na Sejm RP do zwiedzania Sejmu.

Na miejscu Uczestnicy Projektu spotkali się z Posłem, który opowiedział o pozycji ustrojowej Sejmu czyli jego umiejscowieniu w ramach systemu władzy państwowej a następnie wszyscy udali się na spotkanie z panią przewodnik. Uczestnicy Projektu dowiedzieli się o historii i powstawaniu tego miejsca, otrzymali dwutygodnik parlamentarny pt. „Kronika Sejmowa” oraz imienny wykaz posłów aktualnej kadencji z zaznaczeniem ich miejsc na sali posiedzeń Sejmu. W trakcie zwiedzania udało się Uczestnikom Projektu zasiąść na galerii dla gości w sali posiedzeń Sejmu oraz przejść parlamentarnymi korytarzami.

Pełni wrażeń Uczestnicy Projektu oraz osoby z ich otoczenia opuścili Gmach Parlamentu, aby udać się do Centrum Nauki Kopernik, gdzie w Planetarium wzięli udział w prezentacji 3D „Na skrzydłach marzeń”, co stanowiło niezwykłą przygodę z nauką i historią lotnictwa, pozwalającą szybować balonem, sterowcem i samolotem.

Założeniem wyjazdu było uświadomienie Uczestnikom Projektu roli jaką odgrywają Oni w dzisiejszym świecie jak również kształtowanie postawy obywatelskiej i pro wspólnotowej. Wyjazd miał przygotować Uczestników Projektu do świadomego, aktywnego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, naukowym i kulturalnym, rozwijać poczucie przynależności do danej grupy społecznej, budować więzi emocjonalne między Uczestnikami Projekt, rozwijać ich wrażliwości oraz kształcić umiejętności poznawcze, rozwijać zainteresowania.

Projekt „Dobra Przyszłość” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

powiatdabrowski.pl
fot. PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*