Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » IV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

IV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

W piątek 28 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się ostatnia w bieżącym roku sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023. Obrady prowadził Dariusz Lizak – Przewodniczący Rady Miejskiej. Rada ustalając porządek obrad zadecydowała o przesunięciu na następną sesję projektów uchwał w sprawie:
1) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2019 – 2027,
2) uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2019:
3) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
4) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Dąbrowa Tarnowska.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski zapoznał radnych ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej. W dalszej części sesji radni składali wnioski i zapytania dotyczące bieżących spraw lokalnych, na które zgodnie z przepisami Statutu Gminy Dąbrowa Tarnowska Burmistrz Krzysztof Kaczmarski udzieli radnym pisemnej odpowiedzi.

Następnie zgodnie z ustalonym harmonogramem obrad na sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2018 – 2025, oraz uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 rok.

Rada przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Dąbrowa Tarnowska. Program ten zapewnia pomoc zarówno starszym, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Rada podjęła również uchwały związane z w/ uchwałą tj. uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023, oraz uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

Rada przyjęła również uchwały sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2019 – 2021, oraz „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dąbrowa Tarnowska na 2019 r.

Corocznym zwyczajem Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w kwocie 1,50 zł brutto/m3, tym razem jednak z inicjatywą uchwałodawczą w tej sprawie wystąpił Klub Radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Prawo i Sprawiedliwość.

Realizując kolejny punkt porządku obrad radni podjęli uchwałę w sprawie wyznaczenia członków Zgromadzenia Związku Gmin do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej. Zgodnie z decyzją Rady wyrażoną w głosowaniu członkami Zgromadzenia Związku zostali radni: Tadeusz Gubernat, Dariusz Lizak, Paweł Mikos, Jerzy Pasternak oraz Tomasz Pietras.

Na tej sesji wybrano też reprezentantów Gminy Dąbrowa Tarnowska do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, którymi zostali Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej oraz Dariusz Lizak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – działki Nr 189/2 położonej w Smęgorzowie na działkę Nr 114/2 w Żelazówce.

Na zakończenie Radni podjęli uchwały porządkowe związane z działalnością tut. Rady dotyczące:

  • zmiany uchwały Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Miejskiej, wyboru przewodniczących stałych komisji i składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej poszerzając dotychczasowy skład o osobę radnego Jerzego Pasternaka,
  • zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej  na 2019 r.,
  • uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej na rok 2019.

W końcowej części obrad radni zajęli się problemami, zawartymi w pismach, które wpłynęły w ostatnim czasie do tut. Rady Miejskiej od mieszkańców Gminy.

Z treścią w/w uchwał i interpelacji radnych mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała: Izabela Pintatara-Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

dabrowatar.pl
GALERIA ZDJĘĆ

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*