Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » XLV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

XLV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 12 września 2018 r. odbyła się XLV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji radni złożyli szereg wniosków do projektu budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2019, a także pytań i interpelacji dotyczących bieżących spraw naszej lokalnej społeczności.

Zgodnie z porządkiem obrad radni podjęli uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2018-2024 oraz w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska obejmującej w szczególności zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 319 415 zł. na: modernizację chodnika na ul. Zazamcze, ul. Nadbrzeżnej, zwiększenie środków na przebudowę drogi w Smęgorzowie, budowę chodnika w Brniku – II etap, projekt przebudowy parkingu przy bloku Nr 5 na oś. Westerplatte, a także przebudowę dróg gminnych: ul. Broniewskiego, ul. Popiełuszki i ul. Batalionów Chłopskich oraz kwotę 19 431 zł. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych.

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. ustanawiając Obwód Nr 19 dla uprawnionych wyborców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Obwód Nr 20 dla uprawnionych wyborców przebywających w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Z uwagi na zmianę przepisów ustawy samorządowej podjęto uchwałę w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zgodnie z którą od nowej kadencji grupa co najmniej 300 osób będzie mogła wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

Rada dokonała zmiany uchwały Nr XXI/313/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz nadania jej Statutu.

Rada dokonała także analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz oceny aktualności Studium i Planów Miejscowych.

Rada podjęła uchwałę w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody   dotyczy to trzech drzew, które były pomnikami przyrody ale niestety  utraciły wartość przyrodniczą i w tej chwili są drzewami martwymi, które zagrażają bezpieczeństwu  mieszkańców.

Rada podjęła szereg uchwał o charakterze majątkowym:

  • podziału i przyłączenia wydzielonej części  sołectwa Żelazówka  do sołectwa Laskówka Chorąska,
  • wyrażenia  zgody na sprzedaż  nieruchomości  mienia komunalnego – działki Nr 55/1  w Laskówce Chorąskiej,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości  mienia komunalnego – działki Nr 55/3  w Laskówce Chorąskiej,
  • wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości mienia komunalnego ograniczonym prawem rzeczowym  – części działki  Nr 189 położonej w Smęgorzowie,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działek Nr 1037/31, 1037/33 położonych  w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Bagienica.

Na tej sesji radni zapoznali się z  informacją w sprawie stanu przygotowania  przedszkoli   i szkół  do roku  szkolnego  2018/2019 w Gminie Dąbrowa Tarnowska.

W końcowej części sesji radni zajęli się problemami, zawartymi w pismach, które wpłynęły w ostatnim czasie do tut. Rady Miejskiej od mieszkańców oraz różnych instytucji i organizacji.

Z treścią w/w uchwał oraz sprawozdania mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała: Izabela Pintatara – Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

dabrowatar.pl
GALERIA ZDJĘĆ

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*