Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego

17 maja 2018 roku, w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XXXIII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w V kadencji, którego najważniejszym punktem było głosowanie nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2017 rok oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego.

W obradach, prowadzonych przez przewodniczącą Barbarę Pobiegło, uczestniczyli wszyscy radni Rady Powiatu.

Spośród zaproszonych gości obecni byli między innymi: przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. W obradach uczestniczyli również: Joanna Ohratka sekretarz Powiatu, Maria Sztorc skarbnik Powiatu oraz Jerzy Pociecha Radca Prawny Urzędu.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami.

Głównym punktem posiedzenia Rady Powiatu było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego za 2017 rok, którą poprzedziło:

 • odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Dąbrowskiego,
 • odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2017 roku.

Informację z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego odczytał starosta Tadeusz Kwiatkowski. Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2017 rok.

Najważniejszym punktem XXXIII posiedzenia w V kadencji było udzielenie absolutorium dla Zarządu naszego powiatu. Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. W głosowaniu udział wzięło 17 radnych – oddano 11 głosów za przyjęciem uchwały i 6 przeciw.

Starosta złożył podziękowania Barbarze Pobiegło przewodniczącej Rady Powiatu, członkom Zarządu Powiatu i wszystkim radnym obecnej kadencji za zaangażowanie i wykonaną pracę na rzecz powiatowej wspólnoty, Marii Sztorc skarbnikowi, pracownikom Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, wszystkim samorządom gminnym z terenu powiatu dąbrowskiego za zrozumienie i przystąpienie do wspólnej realizacji przedsięwzięć oraz inwestycji mających na celu poprawę i rozwój wizerunku powiatu dąbrowskiego, a także kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży za bardzo duży wkład pracy, który pozwolił zamknąć rok budżetowy i zapewnił prawidłowe funkcjonowanie jednostek.

Podziękowania, a zarazem gratulacje złożyła również Barbara Pobiegło przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Podczas obrad Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęli następujące uchwały:

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Dąbrowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,
 • w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017-2029,
 • w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2017  rok,
 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2017 rok,
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Dąbrowskiego w zakresie braku kontroli ze strony Starosty Dąbrowskiego nad działalnością Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części powierzchni zlokalizowanej w Pawilonie „C” Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2018,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gręboszów na dofinansowanie zadania pn. „Budowa pomnika dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Gręboszowie”,
 • w sprawie powierzenia Gminie Radgoszcz zadania zarządzania drogami powiatowymi,
 • w sprawie udzielenia Gminie Radgoszcz dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych,
 • w sprawie powierzenia Gminie Szczucin zadania zarządzani drogami powiatowymi,
 • w sprawie udzielenia Gminie Szczucin dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych,
 • w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w przedmiocie podjęcia współpracy w zakresie działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej nr 115 Tarnów – Dąbrowa Tarnowska.

Przyjęto również sprawozdanie z realizacji w roku 2017 „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

powiatdabrowski.pl
GALERIA ZDJĘĆ

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*