Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Świętując nadejście Nowego Roku zadbaj o bezpieczeństwo

Świętując nadejście Nowego Roku zadbaj o bezpieczeństwo

Zbliża się okres noworoczny, więc na licznych straganach, w sklepach możemy kupić fajerwerki. Pamiętajmy jednak, że korzystając z nich, należy zachować szczególną ostrożność i rozsądek. Używajmy petard zgodnie z instrukcją obsługi.

Nie rzucajmy petard w tłum, nie kierujmy ich w stronę innych osób, czy w stronę zwierząt. Nie wolno fajerwerków „rozbierać” oraz podchodzić do niewybuchów i próbować ich ponownie odpalać. Nie wolno również stawiać odwrotnie niż jest to opisane w instrukcji obsługi. Materiałów pirotechnicznych nie wolno odpalać w dłoniach i bawić się nimi, stosować gdy jest się pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka. Zdrowy rozsądek nakazuje również, aby nie odpalać wyrobów pirotechnicznych z balkonów, dachów oraz tarasów.

Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny lub karze nagany (art. 83 §1 kw). W skrajanych przypadkach mogą zostać wyczerpane znamiona przestępstwa

narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 kk) albo sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach (art 164 kk) – za co grozić może kilkuletnia kara pozbawienia wolności.

W Polsce obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych osobom poniżej 18 roku życia. Nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 (art. 37 ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym).

Przypomnijmy, że dystrybucja materiałów pirotechnicznych obwarowanych jest też innymi przepisami prawa. Działalności gospodarcza w zakresie obrotu materiałami pirotechnicznymi, wyłączonymi spod koncesjonowania może być prowadzona na podstawie „wpisu do rejestru przedsiębiorstw” lub w przypadku osób fizycznych – „wpisu do ewidencji działalności gospodarczej”. Prowadzenie tego typu działalności handlowej bez wymaganego zgłoszenia jest wykroczeniem (i podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny – art. 60§1 kw ). Natomiast obrót koncesjonowanymi wyrobami pirotechnicznymi w wyszczególnionych podklasach, bez wymaganej koncesji stanowi przestępstwo z art. 36 Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Obrót wyrobami pirotechnicznymi może być prowadzony wyłącznie w pomieszczeniach sklepowych, zapleczach oraz pomieszczeniach magazynowych, pod warunkiem, spełnienia określonych wymagań. Tym samym wykluczone jest prowadzenie obrotu wyrobami pirotechnicznymi np. w bramach, z samochodów lub na targowiskach. O ograniczeniach w tym obrocie tego typu materiałami nierzadko mówią również uchwały miejscowych organów gminy.

Zostawmy sylwestrowe pokazy pirotechniczne profesjonalistom. W sylwestrową noc pamiętajmy również, że huk petard płoszy zwierzęta – szczególnie psy. Zadbajmy, więc żeby nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym.

Policja apeluje do rodziców o nadzór nad dziećmi oraz zwrócenie szczególnej uwagi na to jak i czym one się bawią, jak również do wszystkich sprzedawców by nie sprzedawać petard dzieciom i młodzieży do lat 18. Apelujemy także do osób dorosłych o szczególną rozwagę i ostrożność podczas używania fajerwerków.

Pamiętajmy, że petardy i fajerwerki to materiały wybuchowe i musimy przestrzegać przy ich używaniu kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa:

-kupując fajerwerki lub petardy zwróćmy uwagę, czy posiadają one odpowiednie atesty;

-nie kupujmy fajerwerków od przypadkowych osób;

-sprawdźmy oznakowanie wyrobów pirotechnicznych (wyrób powinien posiadać co najmniej następujące oznaczenia: nazwę produktu, klasę bezpieczeństwa, nazwę i adres producenta, liczbę wyrobów w opakowaniu, instrukcję obsługi w języku polskim);

-do amatorskich pokazów używajmy tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych;

-najpierw przeczytajmy instrukcję obsługi, postępujmy ściśle z nią;

-nie manipulujmy przy fajerwerkach;

-oddalmy się co najmniej 10 m od odpalonego fajerwerku – wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważne uszkodzenia ciała np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;

-odpalając petardy należy przewidzieć tor lotu i miejsce upadku;

-materiałów pirotechnicznych używajmy tylko na dworze;

-ładunki mogą odpalać tylko osoby dorosłe, które nie są pod wpływem alkoholu;

-po nieudanej próbie nigdy nie zapalajmy ich po raz drugi i nie wrzucajmy ich do ognia;

-pamiętajmy, że wypuszczanie fajerwerków z okien i balkonów stwarza duże prawdopodobieństwo, że mogą wpaść do mieszkania sąsiadów oraz spowodować pożar i obrażenia wśród innych osób;

-huk petard niepokoi zwierzęta szczególnie psy – zadbajmy o to, aby czworonogi nie były narażone na odgłosy wybuchów;

-zabaw z fajerwerkami należy unikać w pobliżu samochodów, stacji paliw i zbiorników z płynami lub gazami łatwopalnymi;

-używajmy fajerwerków tylko w takim miejscu, w którym nie spowodują one zagrożenia dla innych oraz nie wywołają pożaru;

Przypadki sprzedaży wyrobów pirotechnicznych nieletnim, niewłaściwego użytkowania czy naruszania przepisów dotyczących sprzedaży zgłoś Policji.

„Fajerwerki – poradnik dla konsumentów” Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – do ściągnięcia:TUTAJ

KWP Kraków
dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl

fot. dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*