Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » XXXVII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

W czwartek 28 grudnia 2017 r. odbyła się XXXVII – ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Roboczy charakter sesji poprzedziła uroczystość wręczenia nagród dla nauczycieli oraz stypendium dla uczennicy Wiktorii Grzech. Głównym tematem sesji było podjęcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2018 oraz przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2018 – 2024. Za uchwałą budżetową głosowali wszyscy radni obecni na sesji.

Na sesji podjęto również uchwały w sprawie:
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2017 – 2023,
– zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017 r.
– udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Brusy na remont budynku komunalnego w miejscowości Lubnia uszkodzonego na skutek nawałnic sierpniowych.
– ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2018 w kwocie 1,50 zł./m3
– określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
– określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrowa Tarnowska lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
– zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska,
– przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dąbrowa Tarnowska na 2018 r.”,
– zmiany uchwały Nr XXI/313/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz nadania jej Statutu,
– trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania,
– zmiany Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
– zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej,
– utworzenia placówki wsparcia dziennego „Jutrzenka” prowadzonej w formie opiekuńczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej,
– rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej,
– zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej na 2018 r.,
– uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej na rok 2018.

Ponadto Rada podjęła uchwały z zakresu mienia komunalnego, dotyczące:
– zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości mienia komunalnego służebnością przesyłu na Morzychnie,
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego – działki Nr 253/11 położnej w Szarwarku, obręb Szarwark,
– zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości – działki nr 408/7 położonej w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Dąbrowa,
– zgody na udzielanie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości – ul. Daszyńskiego 3 w Dąbrowie Tarnowskiej,
– zgody na udzielanie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości – oś. Westerplatte 8 w Dąbrowie Tarnowskiej,
– wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na oś. Westerplatte 5 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ustalonej ceny zakupu tego lokalu mieszkalnego

Na sesji nie zabrakło również życzeń, które złożyli wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska: Wiesław Krajewski – Poseł na Sejm RP, Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, który dodatkowo podziękował Wszystkim za dobrą i owocną współpracę w mijającym roku.

dabrowatar.pl
GALERIA ZDJĘĆ

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*