Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwaliła stawki podatków na 2018 rok

Uchwałami Nr XXXV/496/17, Nr XXXV/497/17 i Nr XXXV/498/17 Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2017 r. uchwaliła stawki podatkowe na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 rok. Dotyczą one: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych.
Stawki podatkowe w porównaniu z 2017 r. nieznacznie wzrosły. Zostały one określone w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. ( Mon. Pol. z 2017 r. poz. 800).
W związku z powyższym Rada Miejska podniosła stawki podatku od nieruchomości dla niektórych przedmiotów opodatkowania o wskaźnik inflacji, tj. 1,9 %.

Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości przed podjęciem został przesłany celem wyrażenia stanowiska dotyczącego przejrzystości zasad udzielania pomocy do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej w Warszawie.
W uchwale są zastosowane preferencyjne stawki od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności produkcyjnej oraz budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności produkcyjnej, a także od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności usługowej w zakresie krawiectwa, maglarstwa, szewstwa, szklarstwa, zegarmistrzostwa, naprawy sprzętu RTV i AGD oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności usługowej w wyżej wymienionych zakresach.
Rada Miejska podjęła również uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w 2018 r. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 wyniosła 52,49 zł za 1 dt. Średnia cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w 2018 r. została obniżona z kwoty 52,49 zł. za 1 dt do kwoty 45,00 zł. za 1 dt.

Uchwały wchodzą w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2018 r.

1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,70 zł od 1 mpowierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych
4,63 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,17 zł od 1 mpowierzchni
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,00 zł  od 1 m2  powierzchni
2. Od budynków mieszkalnych lub ich części 0,44 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
3. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z zastrzeżeniem, że:
18,50 zł od m2 powierzchni użytkowej
a) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności produkcyjnej oraz budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności produkcyjnej
14,30  zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności usługowej w zakresie krawiectwa, maglarstwa, szewstwa, szklarstwa, zegarmistrzostwa, naprawy sprzętu RTV i AGD oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności usługowej w zakresie krawiectwa, maglarstwa, szewstwa, szklarstwa, zegarmistrzostwa, naprawy sprzętu RTV i AGD 10,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,80 zł od  1 m2 powierzchni użytkowej
5. Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
6. Od pozostałych budynków lub ich częściw tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z zastrzeżeniem, że:
7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
a) garaży i budynków gospodarczych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 5,20zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) stajni, stodół, – związanych z produkcją rolną położonych na gruntach, które nie stanowią gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy o podatku rolnym 3,18 zł od m2
powierzchni użytkowej
7. Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

  • grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu,
  • grunty sklasyfikowane  w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (oznaczone symbolem  dr ), stanowiące dojazd do gruntów gospodarstw rolnych,
  • budynki lub ich części oraz grunty w zakresie pomocy społecznej zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Zwolnienia, o których mowa  w  ust 1 lit a, b ,c i d, nie obejmują gruntów, budynków  lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stawki podatku od środków transportowych na 2018 r. pozostały bez zmian w stosunku do 2017 r. we wszystkich kategoriach przedmiotów opodatkowania.

dabrowatar.pl
fot. ID

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*