Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Kwalifikacja wojskowa w powiecie dąbrowskim

Kwalifikacja wojskowa w powiecie dąbrowskim

StarostwoZgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra obrony narodowej z dnia 26 września  2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 1657), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 28 kwietnia 2017 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18 rok życia.

W powiecie dąbrowskim kwalifikacja wojskowa rozpocznie się w dniu 3 kwietnia i potrwa do 20 kwietnia 2017 r. Powiatowa Komisja Lekarska orzekająca stan zdrowia osób podlegających kwalifikacji wojskowej pracować będzie w budynku byłego Hotelu Pielęgniarek, przy ulicy Szpitalnej 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu – po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej – przeniesione do rezerwy. W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).

Obowiązek zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem lub burmistrzem, powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień (w czasie kwalifikacji wojskowej w/w organy urzędują w jednym lokalu).

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

1. Mężczyźni urodzeni w 1998 roku;

2. Mężczyźni urodzeni w latach 1993 -1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. Osoby urodzone w latach 1996–1997, które:

a)   zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b)   zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. Kobiety urodzone w latach 1993-1998 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;

5. Osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

DOKUMENTY POTRZEBNE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:

– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

– dokumentacja medyczna (jeżeli osoba taką posiada),

– aktualna fotografia o wymiarach 3×4 cm (bez nakrycia głowy),

– dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki,
– dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują także rozplakatowane obwieszczenia.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.

W razie nieusprawiedliwionego nie zgłoszenia się osoby do tego zobowiązanej do kwalifikacji wojskowej, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) ma obowiązek nałożyć na tę osobę grzywnę albo zarządzić przymusowe jej doprowadzenie do kwalifikacji wojskowej przez Policję.

Plan pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Dąbrowskiego i szczegółowe informacje na stronie:
powiatdabrowski.pl

fot. ID

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*